Offerte aanvragen

Waarom ons?

  • Ervaren DJ's
  • A-kwaliteit apparatuur 
  • Vaste contactpersoon
  • Altijd garantie 
  • Kennis en service

Lees meer »

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van The Galaxy Drive-In Show, 2548PD Den Haag
Versie: 1.5
Datum: 01/07/2010
1.  

Toepasselijkheid.

 
  1.1  
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle offertes van The Galaxy Drive-In Show en overeenkomsten tussen The Galaxy Drive-In Show en een contractpartner, hierna te noemen: "wederpartij".
 
  1.2  
  Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij die met The Galaxy Drive-In Show een huur-, koop- en/of overeenkomst van opdracht heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten of een offerte heeft ontvangen en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.
 
  1.3  
  Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2.  

Offertes en totstandkoming overeenkomst.

 
  2.1  
  Alle offertes van The Galaxy Drive-In Show zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 
  2.2  
  Tussen The Galaxy Drive-In Show en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra The Galaxy Drive-In Show de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
 
  2.3  
  Eventueel aansluitend door of namens The Galaxy Drive-In Show gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 
3.  

Betalingen.

 
  3.1  
  Alle facturen dienen voor de aanvang van het optreden te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 
  3.2  
  Indien betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, behoudt The Galaxy Drive-In Show zich het recht voor om de aankomende boekingen en/of huurovereenkomsten af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar uit voortvloeiende kosten. De wederpartij blijft verplicht tot betaling van de openstaande factuur.
 
4.  

Rente en kosten.

 
  4.1  
  Indien betaling niet conform het vorige artikel dan wel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, naast de administratiekosten ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
 
  4.2  
  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de wederpartij.
 
5.  

Overmacht.

 
  5.1  
  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van The Galaxy Drive-In Show kan worden verlangd.
 
  5.2  
  Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen en/of bedrijfsstoringen bij The Galaxy Drive-In Show en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 
  5.3  
  The Galaxy Drive-In Show behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
 
  5.4  
  The Galaxy Drive-In Show behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.
 
6.  

Toepasselijk recht / geschillen.

 
  6.1  
  Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 
  6.2  
  De Rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan kennis te nemen.
 
7.  

Intellectuele eigendom.

 
  7.1  
  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 
  7.2  
  Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The Galaxy Drive-In Show worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 
  7.3  
  De wederpartij behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
8.  

Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
9.  

Uitvoering van de overeenkomst.

 
  9.1  
  The Galaxy Drive-In Show zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 
  9.2  
  The Galaxy Drive-In Show behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 
10.  

Honorarium.

 
  10.1  
  Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 
  10.2  
  Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van The Galaxy Drive-In Show.
 
11.  

Annulering.

 
  11.1  
  Annuleren van de overeenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. The Galaxy Drive-In Show berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 15-30 dagen voor het ingaan van de overeengekomen prestatiedatum en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1-14 dagen voor het ingaan van de overeengekomen prestatiedatum. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen prestatiedatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht.
 
  11.2  
  Wanneer er aantoonbaar sprake is van gemaakte kosten door het niet door gaan van een boeking, kan The Galaxy Drive-In Show deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 
12.  

Prijzen.

 
  12.1  
  Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzend- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
  12.2  
  Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. The Galaxy Drive-In Show behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.
 
13.  

Gebruik van foto en beeld materiaal

De opdrachtgever geeft toestemming voor het maken van beeld maken foto's voor tijdens en na de show.
Deze foto's kunnen worden gebruikt voor reclame doeleindes Mocht de wederpartij absoluut niet willen dat deze foto's gebruikt worden, dan kan dit bij het afsluiten van het contract kenbaar worden gemaakt.
De wederpartij en de personen die op de foto herkenbaar te zien zijn, kunnen ten alle tijden een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.
 
14.  

Vergunningen en ontheffingen

De wederpartij staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de
daarbij verbonden kosten voor rekening van de organisator zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige
vergunningen of ontheffingen is voor rekening van de wederpartij en zal nimmer gelden als onmacht.
De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de wederpartij die tevens
voor de afdracht zorgdraagt. De wederpartij vrijwaart The Galaxy Drive-In Show voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of Sena en/of andere partijen dient te worden voldaan.
 
15.  

Stroom voorziening

 
  15.1  
  De wederpartij dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 2 x 16 ampère 230volt, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden, welke verderniet belast mag zijn met andere apparatuur dan die van The Galaxy Drive-In Show
Voor de grote set en de schoolfeest set is een minimale stroom voorziening nodig van 4 x 16 ampère 230volt.
Wanneer men alleen een stroom voorziening heeft van 400volt dient de wederpartij dit tijdig door te geven of zelf te zorgen voor een wettelijk goedgekeurd distributiekast.
 
  15.2  
  De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de gehele drive-in show is afgebouwd.
 
16.  

Locatie eisen

 
  16.1  
  De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever dit te melden aan the Galaxy Drive-In Show.
De weg tussen de laad en losplaats en de plaats van het optreden dient een verharde weg te zijn.
Indien er voor het laden en lossen een parkeerontheffing nodig is, dient de wederpartij er voor te zorgen dat deze tijdig aanwezig is.
 
  16.2  
  Het podium of de vloer waar de The Galaxy Drive-In Show zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. In de meeste gevallen is dit minimaal 6 meter breed en 2,5 meter diep. Bij groter shows worden deze maten vooraf met wederpartij doorgesproken.
 
  16.3  
  Indien het podium of verhoging hoger is dan 60 cm, dient de wederpartij te zorgen voor faciliteiten voor plaatsen van de apparatuur, dit kan in de vorm van een degelijk ramp of een goederenlift.
 
  16.4  
  Indien de plaats waar de drive-in show geplaatst dient te worden in zaal op een hogere verdieping dient er een goed werkende lift aanwezig te zijn, die tijdens de opbouw en afbouw uitsluitend gebruikt mag worden voor de medewerkers van The Galaxy Drive-In Show.